Informacja i rezerwacje telefoniczne +48 18 206 35 05 9:00 - 21:00 (Pn - Pt), 9:00 - 17:00 (So)
Zapytania i rezerwacje e-mail biuro@tatrytop.pl 9:00 - 17:00 (Pn - Pt)

Regulamin - warunki szczególne wynajmu

Definicje

Tatrytop - Tatry Top Czapliński Dariusz z siedzibą w Zakopanem ul. Gimnazjalna 4/3, 34-500 Zakopane, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7361641741, REGON 120339702 będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem.

Klient - osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Tatrytop.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.tatrytop.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24 h - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy Tatrytop wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24 h system anuluje rezerwację.
2. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay, z którym firma Tatrytop ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji od razu nadaje się status potwierdzonej.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy Tatrytop.
4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty a wraz z nim voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do Administratora odpowiedzialnego za przekazanie kluczy.
5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
6. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (zameldowania) u osoby przekazującej klucze do domu, apartamentu lub pokoju.
6a. Dla wybranych obiektów, jeżeli rezerwacja obejmuje okres od 20 grudnia do 3 stycznia roku następnego, to do 14 dni przed przyjazdem należy dokonać płatności za całość pobytu. W wypadku anulowania przyjazdu kwota płatności nie podlega zwrotowi. O tym, że rezerwacja za obiekt musi zostać rozliczona przed przyjazdem klient jest informowany podczas składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie rezerwacji. Brak dopłaty w terminie spowoduje anulowanie rezerwacji, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Na terenie Miasta Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,0 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, która jest wliczona w cenę pobytu.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Wiąże się to również z jednorazową opłatą 80,00 zł uiszczaną na miejscu.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w charakterystyce obiektu. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Tatrytop telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy w/w liczbę, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie obiektu w stanie zastanym.

V. Zmiany w rezerwacji

1. Zmiana terminu pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje, istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać tylko na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu, jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu -termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie firmę e-mailem bądź telefonicznie.
3. W ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji można ją anulować bez podania przyczyny.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta

Pobyt zwierząt jest dostępny po konsultacji z biurem Tatrytop, w zależności od charakterystyki danego obiektu.

VIII. Wystąpienie sił wyższych i zdarzenia losowe

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
2. Tatrytop nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, takie jak nagłe braki w dostawie prądu, Internetu, itp.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

X. Kaucja na czas pobytu

Tatrytop zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 2000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia ewentualnych szkód, powstałych z winy klienta. Jeżeli dla danego obiektu jest przewidziana kaucja to na vaucherze będzie zamieszczona stosowana informacja wraz z podaną kwotą kaucji. Kaucja zwracana jest do 7 dni roboczych (w przypadku preautoryzacji czas ten może się wydłużyć) od momentu zwrotu lokalu po przesłaniu danych do przelewu na adres e-mail: biuro@tatrytop.pl.

XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.tatrytop.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych w serwisie www.tatrytop.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

XII. Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy biuro@tatrytop.pl lub pod nr telefonu 18 20 63 505 w godzinach pracy biura (9.00-18.00 od poniedziałku do piątku).