Rental conditions for apartments, houses and rooms in Zakopane and the surrounding area

Regulamin serwisu noclegowego www.tatrytop.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.tatrytop.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

I. Definicje

Firma TatryTOP - TatryTOP Czapliński Dariusz z siedzibą w Zakopanem ul. Gimnazjalna 4/3, 34-500 Zakopane, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7361641741, REGON 120339702 będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem.

Klient - osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Tatrytop.

II. Warunki umowy najmu

1. Umowa pomiędzy Klientem a firmą TatryTOP zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, drogą mailową lub telefoniczną.
2. Umowa zawarta pomiędzy firmą TatryTOP a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym). Do ceny najmu system automatycznie dolicza koszt obsługi apartamentu. Kwota ta jest obliczana indywidualnie dla każdego obiektu.
3. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet jeśli z przyczyn niezależnych od firmy TatryTOP przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
4. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
5. Firma TatryTOP zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w wysokości od 100 do 2000 PLN w zależności od standardu i wyposażenia danego obiektu w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Kwota kaucji generowana jest przez system podczas obliczania ceny za pobyt na stronie www.tatrytop.pl przed zleceniem założenia rezerwacji i widnieje również na voucherze pobytowym wygenerowanym po zatwierdzeniu rezerwacji. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu lokalu po uprzednim przesłaniu danych do przelewu na adres e-mail: biuro@tatrytop.pl lub biuro.tatrytop@gmail.com. W przypadku preautoryzacji dokonywanej na karcie kredytowej/płatniczej czas zwrotu kaucji może się wydłużyć z powodów niezależnych od firmy TatryTOP.

III. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji danego obiektu Klient rezerwuje pobyt on-line, drogą mailową lub telefoniczną.
2. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość systemowa z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji wybranego obiektu. W wiadomości znajduje się link aktywujący rezerwację. Wstępna rezerwacja niepotwierdzona poprzez kliknięcie w link aktywacyjny jest utrzymywana przez system 24 godziny - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy Tatrytop wyliczony zadatek.
3. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay, z którym firma TatryTOP ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji nadaje się status potwierdzonej ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie lub drogą mailową na e-mail Klienta wraz z linkiem aktywacyjnym zostaną wysłane dane do przelewu tradycyjnego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Rezerwacja zyskuje status zatwierdzonej w momencie zaksięgowania przelewu zadatku na koncie bankowym firmy TatryTOP.
5. Po zaksiękowaniu wpłaty zadatku za rezerwację, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty, a wraz z nim link do vouchera pobytowego, na którym widnieją wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu, a w szczególności dane kontaktowe do rezydenta - osoby odpowiedzialnej za przekazanie i odebranie kluczy.
6a. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt, a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu podczas zameldowania u osoby przekazującej klucze do domu, apartamentu lub pokoju.
6b. Dla wybranych obiektów, jeżeli rezerwacja obejmuje okres od 20 grudnia do 3 stycznia roku następnego, to do 14 dni przed przyjazdem należy dokonać płatności za całość pobytu. W wypadku anulowania przyjazdu kwota płatności nie podlega zwrotowi. Brak dopłaty w terminie spowoduje anulowanie rezerwacji, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Przekazanie kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z rezydentem (osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy). Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z firmą TatryTOP. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia rezydenta. Godzina opuszczenia obiektu przez klienta powinna zostać uzgodniona na dzień przed wyjazdem tak, aby rezydent pojawił się na miejscu w celu odebrania obiektu wraz z kluczami.
8. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z rezydentem. Wiąże się to również z jednorazową opłatą 80 PLN uiszczaną na miejscu podczas zameldowania.
9. Zwierzęta domowe akceptowane są w większości obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem TatryTOP. Za pobyt zwierzęcia pobierana dodatkowa opłata.

IV. Zmiany w rezerwacji

1. Anulacja
W przypadku anulowania zatwierdzonej rezerwacji kwota zadatku przepada na rzecz firmy TatryTOP. Wynajmujący winien się liczyć z obowiązkiem zwrotu zadatku w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających najemcy wywiązania się z umowy (art. 394 § 3 Kodeksu Cywilnego) lub w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Poprzez sytuację uniemożliwiającą najemcy wywiązanie się z umowy rozumie się:
- wystąpienie siły wyższej,
- chorobę Klienta realnie uniemożliwiająca mu wykonanie umowy (firma TatryTOP ma prawo domagać się okazania zaświadczenia lekarskiego),
- chorobę osoby, której Klient jest opiekunem prawnym, która to choroba realnie  uniemożliwia najemcy wykonanie umowy poprzez obowiązek sprawowania osobistej opieki nad chorym (firma TatryTOP ma prawo domagać się okazania zaświadczenia lekarskiego),
- odizolowanie Klienta poprzez podejrzenie wystąpienia u niego choroby zakaźnej,
- udział Klienta w wypadku spowodowanym nie z jego winy,
- brak możliwości dotarcia do miejsca wynajmu poprzez opóźniony samolot,
- ogłoszenie upadłości przez Klienta (poprzez utratę przez niego możliwości zarzadzania własnym majątkiem),
- uzyskanie przez Klienta terminu operacji przypadającej na wykupiony termin (lub rehabilitacji przypadającej na wykupiony termin),
- niesłuszne pozbawienie Klienta wolności,
- wyrażenie przez firmę TatryTOP zgody na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron.

2. Zmiana terminu
Zmiana terminu pobytu po dokonaniu wpłaty zadatku jest możliwa pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeżeli nowy termin przypada w wyższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

3. Przedłużenie pobytu
Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć, o ile obiekt jest dostępny w danym terminie. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu pobytu należy o tym fakcie poinformować firmę TatryTOP drogą telefoniczną lub mailową w celu uzgodnienia opłaty za dodatkowy nocleg.

4. Przeniesienie praw
W każdej chwili klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia na inną osobę, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę TatryTOP o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

V. Obowiązki klienta

1. Klient zobowiązany jest dbać o powierzoną nieruchomość i jej wyposażenie. W przypadku wyrządzenia szkód w obiekcie, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za klucze, chyba że uzgodniono inaczej z firmą TatryTOP.
2. Klient zobowiązany jest do jak najszybszego telefonicznego zgłoszenia problemów technicznych związanych z obiektem wynikłych w trakcie pobytu do biura TatryTOP.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w ofercie TatryTOP. W przypadku przekroczenia tej liczby bez wcześniejszego uzgodnienia z biurem firma TatryTOP ma prawo zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu kosztów lub z naliczeniem dodatkowych opłat za dodatkowe osoby w wysokości 100 PLN za dobę za 1 osobę.
4. Klient jest zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00.
5. Palenie wyrobów tytoniowych we wszystkich obiektach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 PLN.

VI. Postanowienia ogólne

1. W przypadku naruszenia regulaminu firma TatryTOP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat.
2. Firma TatryTOP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość podczas pobytu klienta w danym obiekcie.
3. Firma TatryTOP nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub hałas spowodowane przez sąsiadów (np. remont, zakłócanie ciszy nocnej). W przypadku zakłócania ciszy nocnej należy o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy (np. policję).
4. Firma TatryTOP nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, tj. nagłe braki w dostawie prądu/wody/internetu oraz za awarie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, np. silnym wiatrem lub intensywnymi opadami śniegu.
5. Firma TatryTOP nie ponosi odpowiedzialności za stan miejskich i gminnych dróg dojazdowych do obiektów zwłaszcza w sezonie zimowym.

VII. Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy biuro@tatrytop.pl lub biuro.tatrytop@gmail.com. Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma TatryTOP jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

VIII. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą TatryTOP a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy TatryTOP.

IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Czapliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tatry TOP Czapliński Dariusz”, ul. Gimnazjalna 3 lok. 4, 34-500 Zakopane.
Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące z Administratorem podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi księgowo-rachunkowe, doradcze, a także kontrahenci i potencjalni kontrahenci administratora.
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.tatrytop.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.tatrytop.pl. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością kontaktu zwrotnego ze strony Administratora.

Klientowi przysługuje prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.